banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

O nas

Lokalna Grupa Działania „ Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu gmin: Radoszyce, Słupia, Krasocin, Łopuszno, Fałków leżących w województwie Świętokrzyskim. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą” z siedzibą w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28 , 26-230 Radoszyce, zostało utworzone poprzez podjęcie przez Członków Walnego Zebrania stosownej uchwały w dniu 15.10.2007 r. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą” została zarejestrowana w dniu 09.04.2008 r. i otrzymała numer KRS: 0000256130, REGON: 260236988.

Cele, organy statutowe oraz zasady działania LGD
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym między innymi:
1. Opracowanie i Realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w rozumieniu ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013,
2. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie ak6tywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w opracowywaniu i realizacji LSR,
3. Upowszechnienie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywnością ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,
4. Propagowanie działań na rzecz LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwanie partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym Programów Pomocowych,
5. Promocja obszarów wiejskich połoŜonych w obszarze działania LGD,
6. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym z Programów Pomocowych.

Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD „ Nad Czarną i Pilicą” są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Rada,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie LGD realizuje swoje cele statutowe poprzez:
1. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i przystąpienie do konkursu na jej realizację, organizowanego przez samorząd województwa,
2. Rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze działania LGD,
3. Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowania projektów związanych z realizacją LSR,
4. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celem LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym,
5. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR
6. Informowanie za pomocą dostępnych środków przekazu, m.in. strona WWW, ogłoszenie w prasie lokalnej, o możliwości wystąpienia do LGD w sprawie wyboru projektu do realizacji LSR w ramach działania 4.1. – „ Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości życia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”,
7. Sprawdzanie zgodności projektów z załoŜeniami LSR;
8. Dokonanie Dokonywanie wyboru projektów do finansowania z puli środków przyznanych LGD na realizację LSR w ramach działania 4.1.- „Lokalne Strategie Rozwoju – poprawa jakości Ŝycia oraz różnicowanie działalności na obszarach wiejskich”,
9. Organizowanie i finansowanie:
• przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym, w tym seminariów, szkoleń, konferencji i konkursów
• imprez kulturalnych, takich jak festiwale, festyny, targi, pokazy i wystawy, służących zwłaszcza promocji regionu i jego tozsamości kulturowej
• działalności promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej, w tym: opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych, tworzenie stron internetowych, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
10. Prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach PROW.

Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD określa statut Stowarzyszenia.

Ilość wyświetleń: 4331

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.