banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

O nas

Lokalna Grupa Działania „ Nad Czarną i Pilicą” została powołana na obszarze pięciu gmin: Radoszyce, Słupia, Krasocin, Łopuszno, Fałków leżących w województwie Świętokrzyskim. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą” z siedzibą w Radoszycach, ul. Żeromskiego 28 , 26-230 Radoszyce, zostało utworzone poprzez podjęcie przez Członków Walnego Zebrania stosownej uchwały w dniu 15.10.2007 r. Stowarzyszenie LGD „ Nad Czarną i Pilicą” została zarejestrowana w dniu 09.04.2008 r. i otrzymała numer KRS: 0000256130, REGON: 260236988

Statutowymi organami Stowarzyszenia LGD „ Nad Czarną i Pilicą” są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Rada LGD,
3. Zarząd,
4. Komisja Rewizyjna.

Stowarzyszenie LGD realizuje swoje cele statutowe w zakresie:
       1)        opracowania i realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) w                            rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem                            środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, przepisów                                wykonawczych do tej ustawy oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Ustawy z                      dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015r. poz. 378).

2)      podejmowania inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynnego udziału w opracowywaniu i realizacji LSR,

3)      upowszechniania i wymianie informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich położonych w obszarze działania LGD,

4)      propagowania działań na rzecz realizacji LSR w obszarze działania LGD, pozyskiwani partnerów i źródeł finansowania LSR, w tym z programów pomocowych,

5)      promocji obszarów wiejskich położonych w obszarze działania LGD,

6)      udzielania wsparcia mieszkańcom obszaru objętego LSR w zakresie przygotowania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację, w tym  z programów pomocowych,

7)      działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8)      działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

9)      działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

10)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

11)  działalność w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem
z pracy;

12)  wypoczynku dzieci i młodzieży;

13)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

14)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

15)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

16)  turystyki i krajoznawstwa;

17)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

18)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie, w zakresie określonym w pkt 7-17;

19)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

20)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

21)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

22)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

23)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

24)  promocji i organizacji wolontariatu;

25)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.


Szczegółowe zasady i procedury funkcjonowania LGD określa Statut Stowarzyszenia.

Ilość wyświetleń: 8646

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.