banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Gmina Fałków

Uwarunkowania geograficzno przyrodnicze
Gmina Fałków położona jest w północno – zachodniej części województwa świętokrzyskiego w powiecie koneckim. Obszar gminy zajmuje 132,3 km², gmina sąsiaduje z następującymi jednostkami gminnymi: Rudą Maleniecką, Radoszycami, Słupią w województwie świętokrzyskim oraz z Przedborzem i śarnowem w województwie łódzkim.

Gmina Fałków na tle powiatu koneckiego
Gmina Fałków leży w obrębie prowincji – Wyżyna Małopolska, makroregionu Wyżyna Przedborska, na granicy dwóch mezoregionów: Wzgórz Opoczyńskich i Wzgórz Łopuszańskich. Krajobraz gminny jest urozmaicony przez niewielkie wierzchołki pagórków mareny czołowej. W południowej części gminy natrafia się na liczne głazy narzutowe. Na terenie gminy Fałków występują surowce okruchowe – piaski ze żwirem i żwiry oraz surowce krzemionkowe – piaskowce. Utwory piaszczyste są dość powszechne, piaski są pochodzenia eolicznego lub wodnolodowcowego i eksploatowane najczęściej nielegalnie na własne potrzeby mieszkańców. Na terenie gminy Fałków występują bardzo słabe gleby. Struktura bonitacyjna użytków rolnych w gminie Fałków jest następująca: klasa I,II i II a nie występuje, klasa IIIb – 0,2% użytków rolnych, klasa IV – 22%, klasa V – 42,4%, klasa VI – 34,1 %, klasa VIz – 1,2 %.Lokalnym zagrożeniem gleb w gminie jest inne nię rolnicze wykorzystanie gruntów oraz przeznaczenie gruntów o stosunkowo dobrych glebach pod zalesienie. Na terenie gminy zlokalizowane są formy ochrony przyrody są to: Fragment otuliny Przedborskiego Parku Krajobrazowego, 2 pomniki przyrody Ŝywej ( dwa dęby szypułkowe w wieku 230-235 lat i obwodzie 370-380 cm), oraz użytki ekologiczne w ilości 23 o powierzchni 52,61 ha obejmujące ochrona licznie występujące tu bagna i torfowiska
śródleśne.

Uwarunkowania historyczne i kulturowe

Najstarszą historycznie udokumentowaną miejscowością jest Fałków. Pierwsza wzmianka dotycząca Fałkowa pochodzi z początku XIV wieku z roku 1303. W XII i XIII wieku dobra fałkowskie stanowiły własność biskupów potem przeszły w ręce prywatne. W XIV wieku Fałków stanowił własność Szyrzyków herbu Doliwa Falkowskich. Historia większości pozostałych miejscowości znajdujących się na terenie gminy sięga co najmniej XV wieku. Fałków mimo statusu miasta i centrum znacznych dóbr nie miał większego znaczenia administracyjnego. Teren obecnej gminy wchodził w XIX wieku w skład kilku gmin.

Społeczność lokalna
Na dzień 31.12.2006 roku ludność gminy Fałków liczyła 4 882 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosiła 36 mieszkańców na 1 km². Na 100 mężczyzn przypada 99 kobiet. Materiały GUS za 2006 ustaliły liczbę ludności w wieku produkcyjnym na 3 032 osoby , co wykazało, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 67 osób w wieku nieprodukcyjnym. Na koniec 2006 roku liczba bezrobotnych w gminie Fałków wynosiła 536 osób w tym liczba bezrobotnych mężczyzn wynosiła 227, natomiast liczba bezrobotnych kobiet wynosiła 309.

Gospodarka obszaru
Według materiałów GUS na koniec 2006 w gminie Fałków funkcjonowało 156 podmiotów gospodarczych. Najwięcej z zarejestrowanych podmiotów zajmowało się działalnością handlową, pozostałe podmioty to sfera usług i drobnej działalności produkcyjnej: budownictwo, transport, elektryfikacja, stolarstwo, przerób drewna, mechanika pojazdowa.

Ilość wyświetleń: 6680

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.