banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Dla Organizacji Pozarządowej

Jeżeli jesteście Państwo przedstawicielami organizacji pozarzadowych a waszym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców gmin objetych lokalną strategią rozwoju, podnoszenie ich świadomoci lokalnej oraz stymulowanie aktywności społecznej, zapraszamy do skorzystania z działania "Małe projekty"

Dofinansujemy projekty takie jak:
- organizacja konkursów
- udział w targach turystycznych
- wydarzenia masowe
- publikacje
- reklama audio-wizualna
- współpraca z ośrodkami turystycznymi w kraju i  zagranicą
- organizacja szkoleń dla   przewodników Turystycznych
- budowa, remont oraz wyposażenie  infrastruktury sportowej i rekreacyjnej
- remont obiektów zabytkowych
- organizacja imprez masowych
- udział w festynach, dożynkach, festiwalach i  innych  imprezach organizowanych w kraju i zagranicą
- promocja lokalnych potraw oraz tradycji
- utworzenie kół gospodyń wiejskich, zespołów regionalnych i innych organizacji lokalnych
- utworzenie Punktu informacji dla przedsiębiorcy
- utworzenie Inkubatora przedsiębiorczości
- stworzenie Punktów Internetowych
- wspieranie punktów doradczych dla rolników,  przedsiębiorców, oraz osób działających w  sektorze      pozarządowym 
- tworzenie informatorów, regionalnych oraz prasy lokalnej
- wycieczki dzieci i młodzieży
- imprezy i zajęcia sportowo –rekreacyjne
- zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży
- doradztwo zawodowe z Gimnazjach
- praktyki zawodowe dla młodzieży  ponadgimnazjalnej
- szkolenia dla absolwentów szkół
- utworzenie Kiosku z pracą
- promocja absolwentów na rynku pracy

Wysokość pomocy:
Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysokość pomocy na projekt nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 50 tys. zł.
20% kosztów może stanowić wkład własny w postaci pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie.
Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 200  tys. zł.

Dokumenty do pobrania:

 

Ilość wyświetleń: 6646

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.