banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu nr 1/2017 04.01.2018

 Rada LGD "Nad Czarną i Pilicą" na posiedzeniu, które odbyło się    w dniu 28.12.2017 wybrała operacje do dofinansowania w ramach naboru wniosków nr 1/2017 - Przedsięwzięcie 1.1.1 Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa. Miło nam poinformować, iż wszystkie planowane do realizacji operacje zostały wybrane do  dofinansowania i zmieściły   się w  limicie środków finansowych przeznaczonych na konkurs. Poniżej zamieszczamy Protokół z posiedzenia Rady w ramach w/w konkursu, Listę wniosków złożonych na w/w konkurs, Listę Operacji według uzyskanych punktów , spełniających kryteria oraz wybranych do wsparcia w ramach  w/w Konkursu, a także informacja o możliwości złożenia Protestu od punktowej oceny według lokalnych kryteriów.

 

Lista wniosków  złożonych na Konkurs

                                                                                                               

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do wsparcia

 

Protokół z Posiedzenia Rady,

 

Informacja o możliwości wniesienia protestu:

1. Zgodnie z art. 23 ust l i ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru operacji, LGD przekaże Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego przedmiotowy wniosek o udzielenie wsparcia i jeżeli zostaną spełnione warunki udzielenia wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. l lit. b rozporządzenia nr 1303/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady UE, Zarząd Województwa udzieli wsparcia na realizację operacji zgodnie z przepisami regulującymi zasady wsparcia ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW).                              

2. Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności Wnioskodawcy ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR lub punktowej oceny według lokalnych kryteriów. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszej informacji do Zarządu Województwa Świętokrzyskiego za pośrednictwem LGD na adres:    ul. Konecka12, 26-070 Łopuszno.                                                                     

3. O zachowaniu terminu na złożenie protestu decyduje data wpływu protestu w Biurze LGD, w przypadku jego osobistego wniesienia, albo data stempla pocztowego.

Ilość wyświetleń: 467


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.