banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Zaproszenie na Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD14.12.2015

 Dofinansowano z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca  w Obszary Wiejskie. Działanie „Wsparcie przygptowawcze” w ramach programu LEADER objętego PROW 2014-2020

 

Szanowni Członkowie

                                                                                Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną  i Pilicą”

                         Zarząd LGD „Nad Czarną i Pilicą”

                                        zaprasza na             

 Wyborcze Walne Zebranie Członków LGD „Nad Czarną i Pilicą”

                                     

 które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2015 roku, godz. 1400

                                                                         

 w Sali Konferencyjnej  Hotelu Markiz przy ul. Koneckiej 7a

 

                                        w Łopusznie

 

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.      1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków i ustalenie kworum

2.  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3.  3. Przyjęcie porządku obrad

4.  4. Przyjęcie protokołu i odczytanie uchwał z ostatniego Walnego

         Zebrania Członków LGD                                                             

     5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z

        działalności Zarządu za okres 2011 -  2015

6.  6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej oraz złożenie wniosku w

        przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

7.  7. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. zmiany w statucie LGD            (Załącznik)

b. udzielenia absolutorium ustępującemu zarządowi

c. wyboru Zarządu LGD

d. wyboru Komisji Rewizyjnej LGD

e. wyboru Rady LGD

f. przyjęcie LSR                           (Załącznik) 

8.  8. Sprawy różne.

9.  9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków LGD.

 

Projekty uchwał zamieszczono na stronie internetowej LGD

„Nad Czarną i Pilicą” www.nadczrnaipilica.pl w zakładce Aktualności.

 

Pragniemy poinformować iż, zgodnie ze Statutem LGD § 14 ust. 2 i 

§ 15 ust. 4 W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walne

Zebranie Członków może odbyć się w drugim terminie - w tym

samym dniu 15 minut później -  niezależnie od frekwencji członków

uprawnionych do głosowania.                                                                                    

 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków

Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązania LGD, wymaga

bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy

członków Walnego Zebrania Członków LGD w I terminie, a ponad

1/3 członków Walnego Zebrania Członków w II terminie.

                                                                                                      

Z poważaniem

                                                                                                                                                              Prezes Zarządu LGD

                                                                                                                                                              Małgorzata Barcicka

Ilość wyświetleń: 1255


Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.