banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Lokalna Strategia Rozwoju

Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana przez członków Lokalnej Grupy
Działania „Nad Czarną i Pilicą”. Lokalna Grupa Działania obejmuje obszar pięciu gmin
połoŜonych w województwie świętokrzyskim: Fałków, Krasocin, Łopuszno, Radoszyce,
Słupia. Obszar ten jest spójny terytorialnie, łączą go tradycje historyczne, kulturowe,
przyrodnicze oraz pomysły na rozwój i chęć współpracy.
Podczas tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju czynny udział brali członkowie
Stowarzyszenia LGD - „Nad Czarną i Pilicą”. W czasie prac nad LSR przeprowadzano
konsultacje społeczne (m. in. ankiety wśród mieszkańców obszaru LGD) jak równieŜ
spotkania z poszczególnymi grupami zawodowymi (nauczyciele, rolnicy, przedsiębiorcy,
urzędnicy), co potwierdza, Ŝe Lokalna Strategia Rozwoju jest adekwatna do istniejącej
sytuacji, a działania, które przewiduje przyniosą w przyszłości oczekiwane efekty. Lokalna
Strategia Rozwoju została opracowana na lata 2007 – 2013. Przyjęty przedział czasowy
wynika przede wszystkim z koniecznej do zachowania zgodności z innymi dokumentami
planistycznymi i strategicznymi na poziomie województwa i całego kraju. LGD - „Nad
Czarną i Pilicą” skupia się w LSR na 4 obszarach priorytetowych. Wybór, którego dokonano
wynika z róŜnorodnych uwarunkowań obszaru. Cele strategiczne i operacyjne, są poparte
wynikami wielopłaszczyznowych konsultacji społecznych, dyskusji oraz przeprowadzoną
analizą SWOT. Przy projekcie współpracowali ze sobą osoby z sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego co świadczy o spójności dokumentu. Sam proces tworzenia
Lokalnej Strategii Rozwoju miał charakter kompleksowy. Obejmował m. in. konsultacje
społeczne, dyskusje, debaty. W czasie spotkań kaŜdy z obecnych mógł wypowiedzieć się na
dany temat, brano pod uwagę głos kaŜdego mieszkańca regionu.
Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Lokalnej Grupy Działania - „Nad Czarną i Pilicą” została
przyjętą do realizacji uchwałą Walnego Zebrania Członków na Zebraniu w dniu 07.01.2009 r.

Lokalna Strategia Rozwoju

Ilość wyświetleń: 3832

Stowarzyszenie

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.