banner1

Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

 • Slowing Dow

  Dla Rolników

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Organizacji Pozarządowej

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Samorządu

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla przedsiębiorcy

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

 • Slowing Dow

  Dla Szkoły

  Masz pomysł i nie wiesz skąd pozyskać fundusze na jego realizację. Zapoznaj się z naszą ofertą wybierając jedną z zakładek po lewej stronie.

  Slowing Dow

Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy.08.07.2013

 Zakres obowiązków: 

1. Realizacja zadań określonych przez Zarząd i Kierownika Biura
2. Realizacja działań związanych z wdrażaniem Lokalnej strategii Rozwoju.
3. Utrzymanie stałego kontaktu z Członkami, władzami statutowymi oraz pracownikami Stowarzyszenia (LGD).
4. Utrzymanie stałego kontaktu z kontrahentami, zleceniodawcami, instytucjami grantodawczymi i nadzorującymi.
5. Zapewnienie sprawnej obsługi biura Stowarzyszenia
6. Logistyczne przygotowanie posiedzeń ciał statutowych Stowarzyszenia.
7. Prowadzenie działań mających na celu pozyskanie przez LGD dodatkowych środków finansowych na działalność.
8. Przekazywanie informacji o działaniach podejmowanych przez LGD do opinii publicznej.
9. Rejestrowanie składanych wniosków o sfinansowanie operacji w ramach Osi IV PROW 2007-2013.
10. Prowadzenie sekretariatu Stowarzyszenia
 
Wymiar czasu pracy -  ½ etatu
Okres zatrudnienia – do 31.12.2013
Miejsce pracy – Łopuszno
Wymagania konieczne wobec kandydata: 
1.  Wykształcenie minimum średnie ogólnokształcące, preferowane wyższe administracyjne
     lub zarządzanie i marketing. 
2.  Znajomość przepisów prawa i zagadnień związanych z funduszami Unii Europejskiej oraz
     rozwojem obszarów wiejskich, która zostanie potwierdzona pozytywnym wynikiem 
     pisemnego testu. 
3.  Umiejętność podejmowania decyzji kierowniczych i rozwiązywania problemów i
     konfliktów oraz organizacja podziału zadań.
4.  Minimum rok pracy na podobnym stanowisku lub w administracji
5.  Silna motywacja na realizację powierzonych zadań, nastawienie prospołeczne, miła
     prezencja i asertywność
 
 
Wymagania pożądane wobec kandydata: 
1. Znajomość odpowiednich przepisów prawa (np.: ustawy o fundacjach, stowarzyszeniach,
    pożytku publicznym i wolontariacie, rozporządzeń właściwego ministra ds. rolnictwa 
   dotyczących Osi IV PROW 2007-2013).
2. Bardzo dobra znajomość obsługi sprzętu biurowego, komputera i urządzeń peryferyjnych
     (edytory tekstu, arkusze kalkulacyjne, Internet, poczta elektroniczna).
3. Znajomość języka angielskiego lub jednego z krajów UE, 
4. Roczne doświadczenie w działalności społecznej, woluntarystycznej itp.
5. Sumienność i terminowość w realizacji zadań oraz nastawienie na ludzi.
6. Umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych.
 
Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: 
1. CV wraz z listem motywacyjnym; 
2. Dokumenty poświadczające wykształcenie oraz inne przydatne umiejętności – kopie; 
3. Dokumenty poświadczające staż pracy - kopie; 
4. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy 
    dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29
    sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
    późn. zm.). 
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw 
    publicznych. 
6. Oświadczenie o niekaralności przestępstwo popełnione umyślnie. 
    Dopuszcza się składanie ofert tylko w formie pisemnej, osobiście w się w Biurze 
    Stowarzyszenia w Łopusznie ul. Konecka 12 lub za pośrednictwem poczty, na adres: 
    Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”  - Biuro LGD - ul. Konecka 12, 26-070 do
   dnia 15.07.2013 do godz. 1000. 
   Oferta powinna zostać opakowana w zaklejoną kopertę, tak aby nie można było zapoznać
   się z jej treścią do czasu otwarcia oferty, z dopiskiem o treści
   „Oferta pracy na stanowisko - Zastępca Kierownika Biura” 
   „Nie otwierać przed 15.07.2013 godz. 1000”. 
   W przypadku ofert przesłanych za pośrednictwem poczty, koperta może zawierać 
    wskazanie  imienia i nazwiska oferenta oraz adres zwrotny. 
    Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do sekretariatu LGD „ Nad Czarną i
    Pilicą”.
    Kandydatury osób, które nie złożyły wszystkich wymaganych dokumentów lub informacje
    zawarte w dokumentach nie potwierdzają wymagań zawartych w konkursie zostaną
    odrzucone. 
    Dla kandydatów którzy przeszli pomyślnie weryfikację dokumentów przeprowadzany jest 
    test kwalifikacyjny z zakresu tematyki określonej w wymaganiach koniecznych dla 
    stanowiska oraz wiedzy ogólnej. 
    Z kandydatami, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu przeprowadza się 
    rozmowę kwalifikacyjną.

Ilość wyświetleń: 530


Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera.

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020.